Ηρώ Κατσαρίδου, «Νέα Ελληνική Φωτογραφία: Εφεύρεση και νομιμοποίηση ενός νέου εικαστικού είδους»

Συμπεριλαμβλανεται στον συλλογικό Η τέχνη του 20ου αιώνα, Ιστορία, Θεωρία, Εμπειρία, επιμέλεια Μάρθα Ιωαννίδου. Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 269-279.

https://eeit.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/%CE%93%CE%84-%CE%A3%CF%85...

Author 
Κατσαρίδου Ηρώ
Published 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
2009